Poradnik rodzica

Drodzy Rodzice!

Z wielką przyjemnością informujemy, że od 2021 roku szkolnego, Maluszki uczęszczające do Żłobka Miejskiego nr 1 Krasnal w Polkowicach są objęte opieką logopedyczną w ramach „Programu logopedycznego dla Żłobka Miejskiego nr 1 Krasnal w Polkowicach”. 

Indywidualne zajęcia z dziećmi prowadzi absolwent Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, kierunku logopedii klinicznej.

Rodzice, którzy chcieliby skonsultować się z logopedą, mogą to zrobić zupełnie za darmo w ramach programu. Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu telefonicznego z sekretariatem Żłobka (tel. 76 7498700), celem umówienia indywidualnego spotkania. Zachęcamy także wszystkich zainteresowanych do śledzenia na FB „Kącika Logopedycznego Żłobka Miejskiego nr 1 Krasnal w Polkowicach”.  

Wszystkie powyższe działania nie są dodatkowo płatne. Są one finansowane przez Gminę Polkowice.

Zachęcamy też do przeczytania programu. Cieszymy się, że możemy pomagać dzieciom. Cieszymy się też, że możemy być wsparciem dla rodziców. Proszę z tego korzystać.

Kącik logopedyczny Żłobka Miejskiego nr 1 "Krasnal" w Polkowicach

 

Program logopedyczny dla Żłobka Miejskiego nr 1 „Krasnal” w Polkowicach.

Wszystkie dzieci uczęszczające do Żłobka Miejskiego nr 1 Krasnal w Polkowicach są wspierane w rozwoju, w tym również w rozwoju mowy.

Maluszki, u których zauważa się samoistny i niesamoistny opóźniony rozwój mowy uczestniczą, za zgodą rodziców, w terapii logopedycznej, która odbywa się na miejscu w placówce, w pełni wyposażonym w pomoce gabinecie logopedycznym, w godzinach pobytu dzieci w żłobku. Zajęcia te prowadzi wykwalifikowany logopeda kliniczny, zatrudniony na stałe w placówce.

Współczesna logopedia różni się zasadniczo od logopedii sprzed 20 lat. Szuka ona przyczyny problemu z mówieniem w całym organizmie dziecka, nie tylko w obszarze ustno-twarzowym. To mogą być przyczyny ze strony narządu słuchu, centralnego układu nerwowego, nieprawidłowego rozwoju psychoruchowego, przebytych chorób, mikrouszkodzeń. Powodzenie w terapii logopedycznej zależy od rozległości tych uszkodzeń i dysfunkcji. Terapia musi być poprzedzona dobrze przeprowadzoną diagnozą, tak ażeby skupiać się nie tylko na objawach, ale też, a nawet przede wszystkim na przyczynach, dlaczego dziecko nie mówi, albo mówi bardzo niewyraźnie.

Wczesna interwencja logopedyczna, już w wieku żłobkowym, daje większe szanse dziecku nie tylko na  przyspieszenie opóźnionego rozwoju mowy, ale w przyszłości również na ograniczenie problemów z pisaniem i czytaniem, bo okazuje się, że to wszystko jest bardzo ze sobą powiązane.  

Świadczenia logopedyczne w Żłobku Miejskim nr 1 Krasnal w Polkowicach, dedykowane dzieciom, podopiecznym placówki to:

 • Indywidualne zajęcia z dziećmi, u których zauważono samoistny i niesamoistny opóźniony rozwój mowy, poprzedzone bardzo szczegółową diagnozą logopedyczną.
 • Stała współpraca logopedy z rodzicami dzieci uczestniczących w terapii:
 • informowanie o postępach dzieci,
 • kierowanie rodziców na konsultacje dzieci z innymi specjalistami, np. z audiologiem, laryngologiem, foniatrą, stomatologiem, ortodontą, chirurgiem dziecięcym, specjalistą SI, fizjoterapeutą,
 • zalecenia do stosowania w domu. Nie bez znaczenia dla uzyskania spodziewanych efektów pracy logopedycznej jest udział rodziców w procesie usprawniania dziecka.
 • Prowadzenie i systematyczne uzupełnianie dokumentacji, w tym dziennika zajęć i kart pracy dzieci. Po zakończonej terapii każdy rodzic otrzyma pisemną informację o aktualnym poziomie rozwoju mowy, celem przedłożenia jej kolejnemu logopedzie, już w przedszkolu.
 • Prowadzenie „kącika porad logopedycznych dla rodziców” na stronie internetowej Żłobka Miejskiego nr 1 „Krasnal” w Polkowicach.
 • Indywidualne konsultacje logopedyczne dla rodziców dzieci uczęszczających do Żłobka, a nie będących w terapii, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym lub osobiście w sekretariacie żłobka.

Adresaci terapii logopedycznej:

Dzieci w wieku do lat 3 (czasem 4) z różnymi zakłóceniami i zaburzeniami rozwoju mowy, podopieczni placówki.

Cele terapii logopedycznej dzieci w żłobku są następujące:

 • Rozpoznanie przyczyny problemu logopedycznego u  danego dziecka.
 • Likwidacja, w miarę możliwości, pierwotnych przyczyn, a następnie skutków zaburzeń i opóźnień rozwoju mowy.
 • Nauczanie mowy, która się nie wykształciła lub innej formy komunikacji, jeśli osiągnięcie mowy jest utrudnione lub niemożliwe.
 • Wyrównywanie opóźnień rozwoju mowy.
 • Usuwanie zaburzeń mowy u dzieci, u których mowa występuje, ale z licznymi nieprawidłowościami.

Każde dziecko uczestniczące w terapii jest poddane diagnozie. Przeprowadza się ją za pomocą następujących technik badawczych: wywiad, obserwacja, analiza dokumentów, test. Diagnoza u tak maleńkich dzieci trwa przez kilkanaście spotkań. Obejmuje ona ocenę wszystkich funkcji, które są potrzebne do tego, żeby dziecko zaczęło mówić (najlepiej od razu prawidłowo). Te niezbędne funkcje, to:  

 • umiejętność skupienia uwagi,
 • rozumienie mowy,
 • dobry słuch fonematyczny u dziecka,
 • umiejętność gryzienia, żucia, odgryzania, połykania,
 • prawidłowy tor oddychania,
 • sprawność języka, w tym prawidłowa pozycja wertykalno-horyzontalna (inaczej spoczynkowa),
 • prawidłowe napięcie mięśniowe w sferze orofacjalnej, w tym sprawność warg, policzków, podniebienia,
 • odpowiednia długość wędzidełek wargi górnej i podjęzykowego, w razie skrócenia - przygotowanie do zabiegu podcięcia wędzidła podjęzykowego/wargi górnej oraz praca po podcięciu.

Etapy działania terapeutycznego:

 • Etap diagnostyczno-kwalifikacyjny – określenie problemów dziecka, przeprowadzenie wywiadu z rodzicem, wstępne sformułowanie diagnozy, w miarę potrzeb dokonanie badań uzupełniających: psychologicznego, foniatrycznego, okulistycznego, ortodontycznego itp., podpisanie umowy – kontraktu z rodzicem.
 • Przygotowujący do wywołania głosek – ćwiczenia ogólnorozwojowe to m.in. ćwiczenia słuchowe, ćwiczenia narządów artykulacyjnych (języka, warg, podniebienia), ćwiczenia oddechowe i fonacyjne.
 • Wywołujący głoski – dotyczy pracy nad wywołaniem prawidłowej artykulacji konkretnej, zaburzonej głoski lub niewystępującej dotąd w systemie fonologicznym dziecka.
 • Wdrażający głoski lub słowa – wprowadzanie wywołanych głosek do stałego zasobu wymowy – w sylabach, słowach, frazach oraz w mowie kontrolowanej.
 • Utrwalająco – automatyzujący – utrwalanie i automatyzowanie głosek w mowie spontanicznej oraz utrwalanie wprowadzonego słownictwa.

Indywidualne zajęcia logopedyczne w żłobku obejmujące następujące elementy:

 • ćwiczenia oddechowe: ustawienie prawidłowego toru oddechowego, wydłużanie fazy wydechowej, prawidłowe kierowanie strumienia powietrza przy artykulacji głosek, umiejętne stosowanie pauz w wypowiedzi,
 • ćwiczenia słuchowe: usprawnianie odbioru bodźców akustycznych i ich różnicowanie, kształtowanie i usprawnianie słychu fonemowego, różnicowanie głosek,
 • ćwiczenia słuchu fonetycznego (akcent, melodia, rytm): umiejętność modulowania głosu, dobierania intonacji i akcentu do celu wypowiedzi,
 • ćwiczenia narządów mownych: usprawnianie pracy warg, języka policzków, podniebienia miękkiego,
 • ćwiczenia artykulacyjne: wywoływanie prawidłowych głosek, ćwiczenia głosek w logotomach, wyrazach, wyrażeniach, zdaniach i mowie spontanicznej,
 • ćwiczenia leksykalne: rozwijanie zasobu słownictwa czynnego i biernego,
 • ćwiczenia gramatyczne: stosowanie właściwych form gramatycznych,
 • ćwiczenia składniowe: rozwijanie umiejętności tworzenia zdań, a następnie opowiadania.

Planowane efekty:

 • dziecko chętnie bierze udział w proponowanych zabawach i ćwiczeniach,
 • potrafi koncentrować swą uwagę na ćwiczeniach i zabawach,
 • potrafi ćwiczyć samodzielnie lub z pomocą rodzica w domu,
 • oddycha w sposób prawidłowy,
 • potrafi spionizować język i posiada sprawny aparat artykulacyjny,
 • osiąga sukces terapeutyczny w postaci poprawy stanu wymowy,
 • posiada właściwy zasób słownictwa i rozwiniętą mowę opowieściową,
 • osiąga sukcesy dydaktyczne na miarę swoich możliwości.

 

Po słowa i zdania u małego dziecka (do 3 lat) sięgamy dopiero po osiągnięciu przez dziecko pewnych niezbędnych umiejętności. Dziecko musi być gotowe do tego, aby zaczęło mówić. Dlatego czasami najpierw trzeba ćwiczyć uwagę i pamięć słuchową, zanim przejdzie się do produkcji mowy. Stąd tak ważna jest prawidłowa diagnoza, a potem terapia dostosowana indywidualnie do potrzeb dziecka, niczym „garnitur uszyty na miarę”. 

Mowa to „wisienka na torcie”. Prawidłowa wymowa wymaga specyficznych, dokładnych mikroruchów naszych narządów mowy. Każda niesprawność tych narządów wpływa na właściwą realizację dźwięków mowy.   

Trzeba dobrze poznać dziecko, zanim zacznie się z nim terapię. Zawsze należy pamiętać, że najpierw polecamy do wykonania to, co dziecko umie, to, co jest dla niego łatwe. Dopiero potem wprowadza się nowe elementy. Tylko dzięki takiej strategii można osiągnąć sukces w terapii. Wszystko musi się odbywać w poszanowaniu dziecka.

Kierowanie się zasadami: systematyczności, stopniowaniem trudności, utrwalania, indywidualizacji, aktywnego świadomego udziału, oddziaływanie na dziecko poprzez wiele zmysłów (polisensoryczność), kształtowania prawidłowych postaw emocjonalno-osobowościowych są najlepszą drogą do osiągnięcia przez dziecko umiejętności komunikacji za pomocą mowy albo alternatywnych metod komunikacji.

Wszystkie świadczenia logopedyczne są dla rodziców nieodpłatne, finansowane przez Gminę Polkowice.

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale: