Deklaracja dostępności

Żłobek Miejski nr 1 KRASNAL w Polkowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona Internetowa Żłobka Miejskiego nr 1 KRASNAL w Polkowicach.

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 20.08.2022 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 28.03.2024 r.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • brak nagrania treści w polskim języku migowym
 • brak elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 22.08.2022 rDeklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Edyta Duszeńko, administracja@zlobek.polkowice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 76 749 87 00. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Żłobka Miejskiego nr 1 KRASNAL w Polkowicach
 • Adres: ul. Spółdzielcza 3
  59-100 Polkowice
 • E-mail: a.tomczak@zlobek.polkowice.pl
 • Telefon: 76 7498700

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 • brak dostępności dla osób niewidomych i niedowidzących
 • brak pętli indukcyjnej oraz innych urządzeń i środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących
 • brak tłumacza języka migowego
 • brak wózka ewakuacyjnego
 • brak informacji wizualnej i dotykowej lub głosowej na temat rozkładu pomieszczeń w budynku
   

Ułatwienia

 • winda osobowa umożliwiająca wejście dla osób z niepełnosprawnością na 1 piętro
 • podjazdy dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
 • toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnością
 • zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego 

 

Inne informacje i oświadczenia

Żłobek Miejski nr 1 KRASNAL w Polkowicach deklaruje chęć osiągnięcia dostępności cyfrowej oraz dostępności budynku poziomu zgodnego z wymaganiami prawnymi. 

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale: